سه شنبه , ۷ بهمن ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Benee – Supalonely

I know I fucked up, I’m just a loser
می دونم خراب کردم، من فقط یه بی عرضه ام

Shouldn’t be with ya, guess I’m a quitter
نباید با تو می بودم، فکر کنم من یه ترسو ام

While you’re out there drinkin’, I’m just here thinkin’
وقتی تو اون بیرون مشغول نوشیدن شرابی، من فقط اینجا فکر می کنم

‘Bout where I should’ve been
درباره اینکه کجا باید می بودم

I’ve been lonely, mm, ah, yeah
من تنها بودم، آه، آره

Water pouring down from the ceilin’
آب از سقف داره می چکه

I knew this would happen, still hard to believe it
می دونستم این اتفاق میفته، هنوز باورش سخته

Maybe I’m dramatic, I don’t wanna seem it
شاید من دراماتیکم، نمی خوام وانمودش کنم

I don’t wanna panic
نمی خوام وحشت کنم

I’m a sad girl, in this big world
من یه دختر غمگینم، در این جهان بزرگ

It’s a mad world
جهان دیوانه واریست

All of my friends know what’s happened
همه دوستانم می دونن چه اتفاقی افتاد

You’re a bad thing (ah!)
تو چیز بدی هستی (اه)

I know I fucked up, I’m just a loser
می دونم خراب کردم، من فقط یه بی عرضه ام

Shouldn’t be with ya, guess I’m a quitter
نباید با تو می بودم، فکر کنم من یه ترسو ام

While you’re out there drinkin’, I’m just here thinkin’
وقتی تو اون بیرون مشغول نوشیدن شرابی، من فقط اینجا فکر می کنم

‘Bout where I should’ve been
درباره اینکه کجا باید می بودم

I’ve been lonely, mm, ah, yeah
من تنها بودم، آه، آره

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (I’m a lonely bitch)
تنها (من یه هرزه تنهام)

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (super lonely)
تنها (به شدت تنها)

Now I’m in the bathtub, cryin’
حالا من در وان حمومم، در حال گریه کردن

Think I’m slowly sinking, bubbles in my eyes
فکر کنم دارم کم کم غرق میشم،
حباب ها در چشمهایمند

Now, maybe I’m just dreamin’
حالا، شاید من فقط در حال رویاپردازی ام

Now I’m in the sad club, just tryna get a backrub (lonely)
حالا من غمگین در کلوب،
فقط در تلاشم به بدنم حالی بدهم

I’m a sad girl, in this big world
من یه دختر غمگینم، در این جهان بزرگ

It’s a mad world
جهان دیوانه واریست

All of my friends know what’s happened
همه دوستانم می دونن چه اتفاقی افتاد

You’re a bad thing
تو چیز بدی هستی

I know I fucked up (fucked up), I’m just a loser (loser)
می دونم خراب کردم (خراب کردم)، من فقط یه بی عرضه ام (بی عرضه)

Shouldn’t be with ya (with ya), guess I’m a quitter (quitter)
نباید با تو می بودم، فکر کنم من یه ترسو ام

While you’re out there drinkin’ (drinkin’), I’m just here thinkin’
وقتی تو اون بیرون مشغول نوشیدن شرابی، من فقط اینجا فکر می کنم

‘Bout where I should’ve been (where I should’ve been)
درباره اینکه کجا باید می بودم
(کجا باید می بودم)

I’ve been lonely, mm, ah, yeah
من تنها بودم، اه، آره

La-la-la-la (woo), la-la-la-la

Lonely (I’m a lonely bitch)
تنها، (من یه هرزه ی تنهام)

La-la-la-la, la-la-la-la

Lonely (super lonely)
تنها (به شدت تنها)

I loathe romancing in itself yea I’d be damned to try
من نفرت دارم از خیالبافی درباره ش آره من رقت آور می بودم که تلاش کنم

I’m only dancing by myself so I don’t slam my Irish buck
من فقط دارم با خودم می رقصم پس کوکتل ایرلندیمو نمی کوبم

Compostable cups B-B-Benee I can’t stress this enough
لیوانهای یک بار مصرف بِنی من نمیتوتم به اندازه کافی اینو تاکید کنم

I would hate to mess things up
But my boogie still stays restless as fuck, yeah
متنفرم که چیزها رو به هم بریزم ولی رقص من هنوز به شدت پرالتهابه، آره

I know I fucked up, I’m just a loser
می دونم خراب کردم، من فقط یه بی عرضه ام

Shouldn’t be with ya, guess I’m a quitter
نباید با تو می بودم، فکر کنم من یه ترسو ام

While you’re out there drinkin’, I’m just here thinkin’
وقتی تو اون بیرون مشغول نوشیدن شرابی، من فقط اینجا فکر می کنم

‘Bout where I should’ve been
درباره اینکه کجا باید می بودم

I’ve been lonely, mm, ah, yeah
من تنها بودم، اه، آره

La-la-la-la, la-la-la-la (la, la-la-la, la-la-la, la-la)

Lonely (I’m a lonely bitch)
تنها (من یه هرزه ی تنهام)

 (la, la-la-la, la-la-la, la-la)
La-la-la-la, la-la-la-la (la, la-la-la, la-la-la, la-la)

Lonely (super lonely) (lonely)
تنها (به شدت تنها) (تنها)

La-la-la-la, la-la-la-la (I’ve been lonely, I’ve been lonely)
(من تنها بودم، من تنها بودم)

Lonely (I’ve been lonely, by the way)
تنها (من تنها بودم، در ضمن)

La-la-la-la, la-la-la-la (la, la-la-la, la-la-la, la-la)

Lonely (I’ve been lonely)
تنها (من تنها بودم)

مترجم
Amir6554
+43
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات