جمعه , ۷ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Rap God از Eminem

متن و ترجمه آهنگ Rap God از Eminem

{Intro}

Look, I was gonna go easy on you, not to hurt your feelings but I’m only to get this one chance

ببین، میخوام بهت آسون بگیرم، که به احساساتت صدمه نزنم، ولی فقط همین یه فرصت گیرم میاد

Something’s wrong, I can feel it (Six minutes, Slim Shady, you’re on) Like a feeling, like something is about to happen, but I don’t know what

یه چیزی اشتباهه، میتونم حسـش کنم (تا شش دقیقه‌ی دیگه، اسلیم شیدی، میتونی شروع کنی) یه احساسـه، جوریه که انگار یه اتفاق میخواد بیفته، ولی نمیدونم چه اتفاقی

If this means, what I think it means, we’re in trouble – big trouble – and if he is as bananas like you say, I’m not taking any chances

اگه این همون معنی ای رو که من فکر می‌کنم بده، توی دردسر افتادیم – یه دردسر بزرگ – و اگه به همون دیوونگی ای باشه که میگی، من هیچ شانسـی رو امتحان نمی‌کنم

(You were just what the doc ordered)

(تو دقیقاً چیزی بودی که داک می‌خواست)

{Hook}

I’m beginning to feel like a rap God

دارم کم کم حس می‌کنم یه خدای رپـم

All my people from the front to the back nod

همه از جلو تا عقب دارن سرشونـو تکون میدن

Now who thinks he’s arms are long enough to slapbox?

حالا کی فکر میکنه دسته‌اش اونقدر بلندن که به من ضربه بزنه؟

They said I rap like a robot so call me rapbot

بهـم میگن مثل ربات رپ میخونم، پس رپـبات صداـم کنین

{Verse 1}

But for me to rap like a computer must be in my genes

ولی من اگه بخوام مثل یه کامپیوتر رپ کنم باید توی خونـم باشه

I got a laptop in my back pocket

یه لپتاپ توی جیب پشت شلوارـم دارم

My pen’ll go off when I half-co*ck it

خودکار من وقتی آماده‌ی شلیک بشه منفجر میشه

Got a fat knot from that rap profit

با کمک اون “سر رپ” کلی پول دراوردم

Made a living and a killing off it

و باهاش خونه و زندگی ساختـم

Ever since Bill Clinton was still in office

از همون موقعی که بیل کلینتون هنوز رئیس جمهور بود

With Monica Lewinsky feeling on his nutsack

و مونیکا لوینسکی روی‌اتـ*****ـش بود

I’m an emcee still as honest

تا همین الان یه رپر صادق موندم

But as rude and indecent as all hell

اما گستاخ تر و توهین کننده تر شدم

“Syllables, skill-a-holic “kill em all

با کلمات چند هجایی کار می‌کنم، یه الکلی که میگه “همه ـشونو بکشین”

This flippity,dippity-hippity,hip hop

این هیپ-هاپ جسورانه میچرخه و عوض میشه

You don’t really wanna get into a pissing match with this rappity-rap

تو مطمئناً نمیخوای وارد یه بازی باخته با این رپـخونی بشی

Packing a mac in the back of the Ac,backpack rap crap yap-yap yackety-yack

که بگی “داشتم یه مک می‌دزدیدم {که باختـم}”، رپرـهای آشغال جدید فقط تندتند چرت و پرت میگن

The exact same time I attempt these lyrical acrobat stunts while I’m practicing that

درست همون موقع که میخوام لیریکـی بازی کنم و واسه ـش تمرین می‌کنم

I’ll still be able to break a motherf***ers table over the back of a couple f*****s and crack it in half

میتونم یه میزـو بکوبـم پشت چند تا آدم مزخرف تا نصف شه

Only realized it was ironic I was signed to Aftermath after the fact

تازه فهمیدم قرارداد بستنـم با افترمث بعد از اون ماجرا چقدر مضحک بود

How could I not blow

چطور تونستـم گند نزنم؟

All I do is drop F-bombs, feel my wrath of attack

تنها کاری که من می‌کنم انداختن بمب‌های توهین آمیزـه، خشونت حمله‌ام رو حس کن

Rappers are having a rough time, period; here’s a maxi-pad

رپرـها توی دوره‌ی سختیان، عادت ماهانه ـشونـه، اینـم یه نـ***

It’s actually disastrously bad for the wackies while i’m masterfully constructing this masterpiece

راستـش وقتی من در حال ساختن این شاهکار باشم به طرز وحشتناکـی برای دیوونه ـها بده

{Hook}

I’m beginning to feel like a rap God

دارم کم کم حس می‌کنم یه خدای رپـم

All my people from the front to the back nod

همه از جلو تا عقب دارن سرشونـو تکون میدن

Now who thinks he’s arms are long enough to slapbox

حالا کی فکر میکنه دسته‌اش اونقدر بلندن که به من ضربه بزنه؟

Let me show you maintaining this s*** ain’t that hard

بذار نشونـت بدم که حفظ کردن این لعنتی اونقدرا هم سخت نیست

Everybody want the key and the secret to rap immortality like I have got

همه ازـم کلید و راز رپ جاودانه رو می‌خوان، حالا انگار من دارم

{Verse 2}

Well, to be truthful the blueprint is simply raging youthful excuberance

خب، بخوام روراست باشم، طرح کلی ماجرا خیلی ساده ـست، خشم و سرزندگی جوونیـه

Everybody loves to root for a nuisance

همه دوست دارن ار یه روانی حمایت کنن

Hit the earth up like an asteroid, did nothing but shoot for the moon since

من مثل شهاب سنگ خوردم به زمین و بعدـش کاری جز سمت ماه رفتن (پیشرفت) نکردم

“MCs get taken to school with this music cause I use it as a vehicle to “bus the rhyme

این آهنگ رپرـها رو میبره مدرسه چون ازـش به عنوان “اتوبوس قافیه سازی” استفاده می‌کنم

Now I lead a new school of students

حالا خودم یه مدرسه‌ی جدیدـو رهبری می‌کنم

Me, I’m a product of Rakim, Lakim, Shahbaz, 2Pac, N.W.A.

خود من دست پرورده‌ی رکیم، لکیم، شهباز، توپاک، ان.و.ای

Cube, Doc, Ren, Yella, Eazy, thank you they got Slim

کیوب، داک، رن، یلا، ازی ـم، با تشکر از شما مردم الان اسلیم رو دارن

Inspired enough to one day grow up, blow up and be in a position

اونقدر انگیزه داشتـم که یه روز بزرگ شم، بترکونـم و به موقعیت مهمـی برسم

To meet Run DMC and induct them to the motherf***ing Rock and Roll Hall Of Fame

و “ران دی‌ام سی” رو ببینـم به تالار افتخارات راک‌اند رل لعنتی دعوتـشون کنم

Even though I’ll walk in the church and burst in a ball of flames

با این که من توی کلیسا راه میرم توی شعله می‌سوزم

Only Hall of Fame I be inducted in is the alcohol of fame

تنها تالار افتخاری که بهـش دعوت میشم تالار افتخار مصرف الکلـه

On the wall of shame

که اونـم دیوار شرمـه نه تالار افتخار

You f**s it’s all a game till I walk-a-flock of flames off a plank

شما لعنتی‌ها تا وقتی که یه جا آتیش به پا نکنم فکر میکنین اینا همه‌اش بازیه

and, tell me what in the fu*ck are you thinking

بگو ببینـم، به چه گـ*ـی داری فکر می‌کنی؟

Little gay looking boy, So gay I can barely say it with a straight face, looking boy

پسر کوچولوی شبیه گـ*ـیـها، اینقدر گی به نظر می‌رسی که فقط با یه قیافه‌ی هنگ کرده میتونم بگم پسرـی

You’re witnessing a mass-occur, Like you’re watching a church gathering take place, looking boy

تو یه کشتار دسته جمعی رو طوری نگاه می‌کنی که انگار داری گردهمایی یه کلیسا رو می‌بینی، شبه پسر

Oy vey, that boy’s gay, that’s all they say, looking boy

“اه وای، اون پسری ـه”تنها چیزیـه که بقیه میگن، شبه پسر

You take a thumbs up, pat on the back

شرکت ضبطـت هر روز با انگشت شست آفرین میدن و میزنن روی کمرـت

And a “way to go” from your label every day, looking boy

و بهـت میگن “هنوز کلی راه برای رفتن داری”، شبه پسر

Hey, looking boy, what you say, looking boy

هی، شبه پسر، چی میگی؟، شبه پسر

I get a “hell yeah” from Dre, looking boy

من از طرف “دره” شدیداً تحسین شدم، شبه پسر

I’mma work for everything I have, never ask nobody for shit

میخوام واسه ی تمام چیزی که دارم کار کنم، هیچوقت از کسی چیزی نمیخوام

Get outta my face looking boy

از جلوی چشمـم گمشو شبه پسر

Basically, boy, you’re never gonna be capable of keeping up With the same pace, looking boy

پسر، تو اساساً هیچوقت نمیتونی با سرعتی به اندازه‌ی من ادامه بدی، شبه پسر

{Hook}

I’m beginning to feel like a rap God

کم کم دارم احساس می‌کنم یه خدای رپـم

All my people from the front to the back nod

همه از جلو تا عقب دارن سرـاشونو تکون میدن

The way I’m racing around the track, call me NASCAR

طوری که من دارم مسابقه می‌دم باید “نسکار”صداـم کنین

Dale Earnhardt of the trailer park, the White Trash God

من “دیل ارنهارد” تریلر پارکـم، خدای سفیدپوست

Kneel before General Zod this planet’s Krypton, no Asgard

جلوی “ژنرال زاد” زانو بزنین، این سیاره “ازگارد” نیست مثل “کریپتون”ـه

{Verse 3}

So you be Thor and I’ll be Odin, you rodent, I’m omnipotent

پس تو “ثور” باش و من “ادین”، تو یه جونده ای و من خدا

Let off then I’m reloading immediately with these bombs I’m toting

میرم تا سریع دوباره بمب‌هایی که مینویسمـو بیارم

And I should not be woken

کسی نباید منـو بیدار کنه

I’m a walking dead, but I’m just a talking head, a zombie floating

من یه مرده‌ی متحرکـم، ولی فقط یه سر سخنگوام، یه زامبی شناورـم

But I got your mom deep throatin

ولی مامانـت واسه ـم سـ** *****

I’m out my ramen noodle

من دیوونه شدم

We have nothing in common, poodle I’m a doberman

ما هیچ وجه اشتراکـی نداریم، تو پودلـی و من دوبرمنـم

Pinch yourself in the arm and pay homage, pupil

بازوی خودتـو نیشگون بگیر و تکلیفـتو انجام بده، دانش آموز

It’s me, my honesty’s brutal

این منـم، صداقتـم بی رحمانه ـست

But it’s honestly futile if I don’t utilize what I do though

ولی واقعاً بی فایده میشه اگه از کاری که

For good at least once in a while

بخاطر خوبی هم که شده حداقل هرچندوقت یه بار انجام می‌دم استفاده نکنین

So I wanna make sure somewhere in this chicken scratch, I scribble and doodle

چون میخوام مطمئن شم که یه جای این خطـهای به هم ریخته ای که من تندتند، بدخط و بدون فکر می‌نویسم

Enough rhymes to maybe to try and help get some people through tough times

شعرـهای کافی ای وجود داره که شاید بتونـه به بعضی‌ها توی شرایط سخت زندگیـشون کمک کنه

But I gotta keep a few punchlines

ولی بعضی از جمله ـهامو باید نگه دارم

Just in case cause even you unsigned

چون حتی شما

Rappers are hungry looking at me like it’s lunchtime

رپرـهای قرارداد نبسته دارین با گرسنگی منـو نگاه میکنین، انگار موقع ناهارـه

I know there was a time where once I

یادمـه یه زمانی بود که من

Was king of the underground, but I still rap like I’m on my Pharoahe Monch grind

پادشاه زیرزمین بودم، ولی هنوزم طوری رپ میخونم که انگار “فرح مونچ” ـم

So I crunch rhymes, but sometimes when you combine

بخاطر همینـم قافیه‌ها رو میشکونم، ولی بعضی وقت‌ها که

Appeal with the skin color of mine

جذبه و التماس رو با رنگ پوست من قاطی کنی

You get too big and here they come trying to censor you like that one line

خیلی بزرگ میشی، میان و سعی میکنن سانسورـت کنن مثل اون خطـی

I said on “I’m Back” from the Mathers LP one when I tried to say

که توی آهنگ “آیم بک” از آلبوم مدرز ال پی می‌خواستم بگم

I’ll take seven kids from Columbine”

“هفت بچه از کلمباین می‌دزدم

“Put ‘em all in a line, add an AK-47, a revolver and a nine

همه رو به صف می‌کنم، یه کلاشینکف، یه رولور و یه تیر 9 میلی متری هم میارم”

See if I get away with it now that I ain’t as big as I was but I’m

ببین الان میتونم بدون توی دردسر افتادن این حرفـو بزنم یا نه؟ به بزرگی اون موقع نیستم ولی

Morphing into an immortal coming through the portal

دارم شکل یه موجود جاودانه رو می‌گیرم که داره از دروازه رد میشه

You’re stuck in a time warp from 2004, though

شما هنوز توی سال 2004 گیر کردین

And I don’t know what the f*** that you rhyme for

و من نمیدونم شماـها چرا رپ میخونین

You’re pointless as Rapunzel with fu*cking cornrows

شماـها بی هدفـین و مثل راپونزلـی هستین که موـهاشو چهل گیس کرده باشه

You write normal? F*** being normal

شما نرمال مینویسین؟ لعنت به نرمال بودن

And I just bought a new raygun from the future

و تازه از آبنده یه تفنگ اشعه ای خریدم

Just to come and shoot ya, like when Fabolous made Ray J mad

که فقط بیام و به تو شلیک کنم همونطور که “فبیولس”،”ری. جی” رو عصبانی کرد

Cause Fab said he looked like a fag at Mayweather’s pad

آخه “فب” توی برنامه‌ی “میودرپد” گفت که ری. جی شبیه یه خرحمالـه

Singing to a man while they played piano

که با یه مرد دیگه پیانو میزنه و واسه ـش میخونه

Man, oh man, that was a 24/7 special on the cable channel

پسر، اه، اون یه برنامه‌ی مخصوص 24 ساعتـه برای 7 روز هفته بود که از شبکه‌ی کابل پخش می‌شد

So Ray J went straight to the radio station the very next day,

بخاطر همینـم “ری. جی” فرداـش مستقیماً رفت ایستگاه رادیویی و گفت

“”Hey Fab, I’ma kill you

“هی،”فب”، می‌کشمت”

(Lyrics coming at you at supersonic speed (J.J. Fad

با سرعت نور متن آهنگ‌ها میاد توی ذهنـت مثل “جی.جی فد”

Uh, summa-lumma, dooma-lumma, you assuming I’m a human

تو فکر می‌کنی من یه آدم عادی‌ام

What I gotta do to get it through to you? I’m superhuman

چکار کنم که این حالیـت شه؟ من یه آدم غیرعادی‌ام

Innovative and I’m made of rubber

خلاقـم و از لاستیک ساخته شدم

So that anything you say is ricocheting off of me and it’ll glue to you

بخاطر همین هر حرفـی که بهـم بزنی ازـم جدا میشه و میچسبـه به خودت

How to give a mothafu*ckin’ audience a feeling like it’s levitating

من میدونم که چطور به تماشاچی‌ها حس شناور بودنـو بدم

Never fading, and I know the haters are forever waiting

من هیچوقت از بین نمیرم و میدونم که بدخواهـهام تا ابد منتظر

For the day that they can say I fell off, they’ll be celebrating

روزـی میمونـن که من سقوط کنم، تا جشن بگیرن

Cause I know the way to get ‘em motivated

چون من میدونم چطور بهـشون انگیزه بد

م

I make elevating music, you make elevator music

من آهنگ پرهیجان و سطح بالا می‌سازم، ولی تو آهنگ‌های مخصوص آسانسور می‌سازی

“Oh, he’s too mainstream”

“اه، آهنگـهاش خیلی مزخرفـن”

Well, that’s what they do when they get jealous, they confuse it

خب، هروقت حسودیـشون بشه همین کارـو میکنن، گیج میشن

It’s not hip-hop, it’s pop

این هیپ-هاپ نیست، پاپـه

Cause I found a hella way to fuse it

آخه من یه راه برای ترکیبـش پیدا کردم

With rock, shock rap with Doc

با راک، با یه رپ شوکه کننده با “داک”

Throw on “Lose Yourself” to make them lose it

آهنگ “خودتـو رها کن” ـو می‌زارم و کاری می‌کنم که دیوونه شن

“I don’t know how to make songs like that I don’t know what words to use”

“من نمیدونم چطور همچین آهنگ‌هایی بسازم، نمیدونم از چه کلماتـی استفاده کنم”

Let me know when it occurs to you

هروقت موفق شدی به منـم یه خبر بده

While I’m ripping any one of these verses that versus you

در همین حین که دارم یکی از ورسـهایی که ضد توئه رو میترکونم

It’s curtains, I’m inadvertently hurting you

پوشیده میشه، من دارم ناخواسته بهـت صدمه می‌زنم

How many verses I gotta murder to

چند ورس دیگه رو باید بکشـم

Prove that if you were half as nice

که ثابت کنم اگه تو حتی نصف منـم بودی

?Your songs you could sacrifice virgins too

توی آهنگـهات میتونستی با*** ـها رو هم قربانی کنی؟

Ungh, school flunky, pill junky

من خدمتکار مدرسه بودم، یه معتاد بی ارزش بودم

But look at the accolades, these skills brung me

ببین استعدادـهام چه تمجیداتـی رو واسه ـم به دنبال داشت

Full of myself, but still hungry

من از خودـم پرـم (مغرورم)، ولی هنوزم گرسنه‌ام

I bully myself cause I make me do what I put my mind to

من به خودم زور میگم چون خودمـو مجبور می‌کنم کاریـو انجام بدم که روش تمرکز کردم

And I’m a million leagues above you

من از تو میلیون‌ها بالاترـم

Ill when I speak in tongues, but it’s still tongue in cheek, f*** you

وقتی با زبونـم حرف می‌زنم دیوونه کننده‌ام، اما با این حال شوخی هم می‌کنم، لعنت به تو

I’m drunk so Satan take the f***ing wheel, I’m asleep in the front seat

من مستـم، پس شیطان بشین پشت فرمون، من روی صندلی کنار راننده خوابـم

“Bumping Heavy D and the Boyz, still “Chunky but Funky

مدام “هوی د و پسرـها” گوش می‌دم، هنوزـم “خشن با ریتم رقص” رو گوش می‌دم

But in my head there’s something I can feel tugging and struggling

اما توی ذهنـم یه چیزی هست، میتونم یه کشمکش و دعوا رو حس کنم

Angels fight with devils and here’s what they want from me

فرشته‌ها دارن با شیاطین میجنگن و این چیزیـه که از من می‌خوان

They’re asking me to eliminate some of the women hate

دارن ازم می‌خوان یه کم از تنفرـم از زن‌ها کم کنم

But if you take into consideration the bitter hatred I had

ولی اگه یه کم به تنفر تلخـی که نسبت بهـشون داشتم فکر کنی

Then you may be a little patient and more sympathetic

اونوقت ممکنه یه کم نسبت به این موقعیت صبورتر و بارحمـتر بشی

To the situation and understand the discrimination

و وضعیت رو درک کنی

But f*** it, life’s handing you lemons, make lemonade then

ولی لعنت بهـش، اگه زندگی داره بهت لیمو می‌ده پس باهاش لیموناد درست کن

But if I can’t batter the women How the fuck am I supposed to bake them a cake then

ولی اگه نتونم زن‌ها رو خمیر کنم، پس چطور قرارـه کیک درست کنم؟

Don’t mistake him for Satan, it’s a fatal mistake

با شیطان اشتباه نگیرینـش، اشتباه مرگباریـه

If you think I need to be overseas and take a vacation to trip a broad

اگه فکر کردین من باید برم خارج از کشور و توی تعطیلاتـم پا اندازم جلوی یه هر*زه

And make her fall on her face and don’t be a retard

و مجبورـش کنم با صورت بخوره زمین و احمق نباش

?Be a king? Think not, why be a king when you can be a God

شاه باشم؟ فکر نکنم، چرا شاه بشی وقتی میتونی خدا باشی؟

1+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات