پنجشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Luther Vandross – Here and Now

One look in your eyes and there I see

یک نگاه به چشمان تو و می بینم

Just what you mean to me

که تو برام چه معنایی داری

Here in my heart I believe

اینجا در قلبم باور دارم

Your love is all I’ll ever need

عشق تو همه چیزیه که نیاز دارم

Holdin’ you close through the night

تو رو امشب نزدیک نگه می دارم

I need you, yeah

بهت نیاز دارم، آره

I look in your eyes and there I see

به چشمانت نگاه می کنم و می بینم

What happiness really means

شادی واقعا چه معنایی دارد

The love that we share makes life so sweet

این عشقی که به اشتراک میذاریم زندگی رو بسیار شیرین میکنه

Together we’ll always be

همیشه با هم می مونیم

This pledge of love feels so right

 این وعده عشق حس بسیار درستی می دهد

And, ooh, I need you

و، اوه، من بهت نیاز دارم

Here and now

اینجا و الان

I promise to love faithfully (Faithfully)

قول میدم که صادقانه عشق بورزم، صادقانه

You’re all I need

تو همه چیزی هستی که نیاز دارم

Here and now

اینجا و الان

I vow to be one with thee (You and me), hey

سوگند می خورم که با تو می مونم، تو و من، هی

Your love is all (I need) I need

عشق تو همه چیزیه که نیاز دارم، نیاز دارم

Say, yeah, yeah

بگو، آره، آره

When I look in your eyes, there I’ll see

وقتی به چشمانت نگاه می کنم، می بینم

All that a love should really be

همه چیزی که یک عشق واقعا باید باشد

And I need you more and more each day

و هر روز بیشتر و بیشتر بهت نیاز دارم

Nothin’ can take your love away

هیچ چیز نمی تونه عشق تو رو دور کنه

More than I dare to dream

بیشتر ازینکه جرئت کنم رویاپردازی کنم

I need you

بهت نیاز دارم

Here and now

اینجا و الان

I promise to love faithfully (Faithfully)

قول میدم صادقانه عشق بورزم، صادقانه

You’re all I need

تو همه چیزی هستی که نیاز دارم

Here and now

اینجا و الان

I vow to be one with thee (You and me), yeah

من سوگند می خورم با تو می مونم، تو و من، آره

Your love is all I need

عشق تو همه چیزیه که نیاز دارم

Ooh, and I’m starting now

اوه، و دارم الان آغاز می کنم

I believe (I believe in love), I believe

من باور دارم، به عشق باور دارم، باور دارم

(Starting here) I’m starting right here

اینجا آغاز می کنم، دارم الان آغاز می کنم

(Starting now) Right now because I believe in your love

الان آغاز می کنم، همین الان چون به عشقت باور دارم

So I’m glad to take the vow

حالا خوشحالم که سوگند بخورم

Here and now, oh

اینجا و الان، اوه

I promise to love faithfully (Faithfully)

قول میدم صادقانه عشق بورزم، صادقانه

You’re all I need

تو همه چیزی هستی که نیاز دارم

Here and now, yeah

اینجا و الان، آره

I vow to be one with thee (You and me), yeah

من سوگند می خورم با تو می مونم، تو و من، آره

Your love is all I need

عشق تو همه چیزیه که نیاز دارم

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات