چهارشنبه , ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Maroon 5 – Nobody’s Love


[Intro] You could make a grown man cry
تو می تونستی یه مرد بالغ رو به گریه بندازی
If you ever said “Goodbye”
اگه یه وقت می گفتی “خداحافظ”
Never let you go, oh, I (Never let you go, oh, I)
هیچوقت نمیذارم بری، اوه، من (هیچوقت نمیذارم بری، اوه، من)
You could make a grown man cry
تو می تونستی یه مرد بالغ رو به گریه بندازی
If you ever left my side
اگه یه وقت از کنارم می رفتی
Never let you go, oh, I (Never let you go, oh, I)
هیچوقت نمیذارم بری، اوه، من (هیچوقت نمیذارم بری، اوه، من)

[Verse 1] You’re the only hand in my back pocket
تو تنها دست در جیب پشت من هستی
If you ever left, I’d go pyschotic
اگه یه وقت ترکم می کردی، من روانی می شدم
Heaven, hear me cryin’, cryin’ (Ooh, ooh, ooh)
بهشت، صدای گریه کردنم رو گوش کن، گریه کردنم
Baby, you’re the key to my heart, lock it
عزیزم، تو کلید عبور از قلبم هستی، قفلش کن
If you ever left, never unlock it
اگه یه وقت رفتی، هیچوقت بازش نکن
Lonely like an island, island (Ooh, ooh, ooh)
تنها مثل یه جزیره، جزیره

[Chorus] If my love ain’t your love
اگه عشق من عشق به تو نیست
It’s never gonna be nobody’s love
هیچوقت عشق هیچکس نخواهد بود
I’m never gonna need nobody’s love but yours (But yours)
من هیچوقت به عشق هیچکسی جز تو نیاز ندارم (جز تو)
If my love ain’t your love
اگه عشق من عشق به تو نیست
It’s never gonna be nobody’s love
هیچوقت عشق هیچکس نخواهد بود
Never gonna need nobody’s touch but yours (But yours)
هیچوقت به لمس هیچکسی جز تو نیاز ندارم (جز تو)

[Refrain] You could make a grown man cry
تو می تونستی یه مرد بالغ رو به گریه بندازی
If you ever said “Goodbye”
اگه یه وقت می گفتی “خداحافظ”
Never let you go, oh, I (Never let you go, oh, I)
هیچوقت نمیذارم بری، اوه، من (هیچوقت نمیذارم بری، اوه، من)
You could make a grown man cry
تو می تونستی یه مرد بالغ رو به گریه بندازی
If you ever left my side
اگه یه وقت از کنارم می رفتی
Never let you go, oh, I (Never let you go, oh, I)
هیچوقت نمیذارم بری، اوه، من (هیچوقت نمیذارم بری، اوه، من)

[Verse 2] You’re the only hand in my back pocket
تو تنها دست در جیب پشت من هستی
If you ever left, I’d go pyschotic
اگه یه وقت ترکم می کردی، من روانی می شدم
Heaven, hear me cryin’, cryin’ (Ooh, ooh, ooh)
بهشت، صدای گریه کردنم رو گوش کن، گریه کردنم
Hit me like a drug and I can’t stop it
منو مثل یه دارو مصرف کن و منم نمی تونم متوقفش کنم
Fit me like a glove and I can’t knock it
منو مثل یه دستکش بپوش و منم نمی تونم ازش عیب جویی کنم
I ain’t even lyin’, lyin’ (Ooh, ooh, ooh)
حتی دروغ هم نمیگم، نمیگم

[Chorus] If my love ain’t your love
اگه عشق من عشق به تو نیست
It’s never gonna be nobody’s love
هیچوقت عشق هیچکس نخواهد بود
I’m never gonna need nobody’s love but yours (Nobody’s, but yours)
من هیچوقت به عشق هیچکسی جز تو نیاز ندارم (هیچکس، جز تو)
If my love ain’t your love
اگه عشق من عشق به تو نیست
It’s never gonna be nobody’s love
هیچوقت عشق هیچکس نخواهد بود
Never gonna need nobody’s touch but yours (But yours)
هیچوقت به لمس هیچکسی جز تو نیاز ندارم (جز تو)

[Post-Chorus] If my love ain’t your love, then it’s nobody’s
اگه عشق من عشق به تو نیست، پس مال هیچکسی نیست
Only yours, only yours, not just anybody’s
فقط واسه تو، فقط واسه تو، نه فقط هرکس
And if you ever leave, then I’m never gon’ want
و اگه یه وقت ترکم کنی، اونوقت هرگز نمی خوام
Nobody, nobody’s love
هیچکس، عشق هیچکسی رو
If my love ain’t your love, then it’s nobody’s
اگه عشق من عشق به تو نیست، پس مال هیچکسی نیست
Only yours, only yours, not just anybody’s
فقط واسه تو، فقط واسه تو، نه فقط هرکس
And if you ever leave, then I’m never gon’ want
و اگه یه وقت ترکم کنی، اونوقت هرگز نمی خوام
Nobody, nobody’s love
هیچکس، عشق هیچکسی رو
Nobody’s love
عشق هیچکسی رو
Oh, yeah
اوه، آره

[Chorus] If my love ain’t your love
اگه عشق من عشق به تو نیست
It’s never gonna be nobody’s love
هیچوقت عشق هیچکس نخواهد بود
I’m never gonna need nobody’s love but yours (No, no, but yours)
من هیچوقت به عشق هیچکسی جز تو نیاز ندارم (نه، نه، جز تو)
If my love ain’t your love
اگه عشق من عشق به تو نیست
It’s never gonna be nobody’s love
هیچوقت عشق هیچکس نخواهد بود
Never gonna need nobody’s touch but yours (No, no, no, no, but yours)
هیچوقت به لمس هیچکسی جز تو نیاز ندارم (نه، نه، نه، نه، جز تو)

[Post-Chorus] If my love ain’t your love, then it’s nobody’s
اگه عشق من عشق به تو نیست، پس مال هیچکسی نیست
Only yours, only yours, not just anybody’s
فقط واسه تو، فقط واسه تو، نه فقط هرکس
And if you ever leave, then I’m never gon’ want
و اگه یه وقت ترکم کنی، اونوقت هرگز نمی خوام
Nobody, nobody’s love
هیچکس، عشق هیچکسی رو
If my love ain’t your love, then it’s nobody’s
اگه عشق من عشق به تو نیست، پس مال هیچکسی نیست
Only yours, only yours, not just anybody’s
فقط واسه تو، فقط واسه تو، نه فقط هرکس
And if you ever leave, then I’m never gon’ want
و اگه یه وقت ترکم کنی، اونوقت هرگز نمی خوام
Nobody, nobody’s love
هیچکس، عشق هیچکسی رو

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات