شنبه , ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Rise Against – Savior

It kills me not to know this
منو می کشه که اینو ندونم
But I’ve all but just forgotten
ولی همه رو میدونستم فقط فراموش کردم
But the color of her eyes were
ولی رنگ چشمهاش فراموش شدن
And her scars or how she got them
و زخم هاش یا اینکه چطور گرفتشون
As the telling signs of age rain down
وقتی نشانه های سن نمایان میشن
A single tear is droppin’
یک قطره اشک سرازیر می شود
Through the valleys of an aging face
از طریق دره های یک صورت سالخورده
That this world has forgotten
که این جهان فراموش کرده

There is no reconciliation
هیچ مصالحه ای وجود نداره
That will put me in my place
که منو سرجام بنشونه
And there is no time like the present
و هیچ زمانی مثل زمان حال نیست
To drink these draining seconds
تا این ثانیه های خسته کننده رو بنوشیم
But seldom do these words ring true
ولی ندرتاً این کلمات درست از آب درمیان
When I’m constantly failing you
وقتی من دارم دائماً ناامیدت می کنم
Like walls that we just can’t break through
مثل دیوارهایی که نمی تونیم ازشون رد شیم
Until we disappear
تا وقتی که ناپدید بشیم

So tell me now
پس حالا بهم بگو
If this ain’t love
اگه این عشق نیست
Then how do we get out?
پس چطور خارج بشیم؟
‘Cause I don’t know
چون من نمیدونم

That’s when she said
همون وقت بود که گفت
“I don’t hate you, boy, I just want to save you
“من ازت متنفر نیستم، پسر، فقط می خوام نجاتت بدم
While there’s still something left to save”
تا زمانی که چیزی برای نجات دادن مونده”
That’s when I told her
همون وقت بود که من گفتم
“I love you, girl, but I’m not the answer
“عاشقتم، دختر، ولی من اون جواب نیستم
For the questions that you still have”
برای سؤال هایی که هنوز داری”

Oh oh oh

And the day pressed on like crushing weights
و روز مثل وزنه های ویرانگر ادامه داد
For no man does it ever wait
برای هیچ کسی صبر نمی کنه
Like memories of dying days
مثل خاطرات از روزهای در حال مرگ
That deafen us like hurricanes
که مانند طوفانها ما رو کر می کنند
Bathed in flames we held the brand
در شعله های آتشی حمام کردیم که چوب های نیمه سوخته ش رو نگه داشتیم
Uncurled the fingers in your hand
حلقه انگشتانم رو از دستت جدا کردم
Pressed into the flesh like sand
مثل شن به بدن وارد شدم
Now do you understand?
حالا متوجه میشی؟

So tell me now
پس حالا بهم بگو
If this ain’t love
اگه این عشق نیست
Then how do we get out?
پس چطور خارج بشیم؟
‘Cause I don’t know
چون من نمیدونم

That’s when she said
همون وقت بود که گفت
“I don’t hate you, boy, I just want to save you
“من ازت متنفر نیستم، پسر، فقط می خوام نجاتت بدم
While there’s still something left to save”
تا زمانی که چیزی برای نجات دادن مونده”
That’s when I told her
همون وقت بود که من گفتم
“I love you, girl, but I’m not the answer
“عاشقتم، دختر، ولی من اون جواب نیستم
For the questions that you still have”
برای سؤال هایی که هنوز داری”

Oh oh oh

One thousand miles away
یک هزار مایل دورافتاده
There’s nothing left to say
چیزی برای گفتن نمونده
But so much left that I don’t know
ولی خیلی چیزا مونده که من نمی دونم
We never had a choice
ما هیچوقت انتخابی نداشتیم
This world is too much noise
این جهان سر و صدای بیش از حده
It takes me under
این منو پایین می کشه
It takes me under once again
یه بار دیگه این منو پایین می کشه

I don’t hate you
ازت متنفر نیستم
I don’t hate you, no
ازت متنفر نیستم، نه

But tell me now
ولی حالا بهم بگو
If this ain’t love
اگه این عشق نیست
Then how do we get out?
پس چطور خارج بشیم؟
‘Cause I don’t know
چون من نمیدونم

That’s when she said
همون وقت بود که گفت
“I don’t hate you, boy, I just want to save you
“من ازت متنفر نیستم، پسر، فقط می خوام نجاتت بدم
While there’s still something left to save”
تا زمانی که چیزی برای نجات دادن مونده”
That’s when I told her
همون وقت بود که من گفتم
“I love you, girl, but I’m not the answer
“عاشقتم، دختر، ولی من اون جواب نیستم
For the questions that you still have”
برای سؤال هایی که هنوز داری”

Oh oh, I don’t hate you
اوه اوه، ازت متنفر نیستم
I don’t hate you
ازت متنفر نیستم
Oh oh, I don’t hate you
اوه اوه، ازت متنفر نیستم
No, I don’t hate you
نه، ازت متنفر نیستم
Oh oh

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات