شنبه , ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Rod Wave – Girl Of My Dreams

(Ace Lex got a full one)
(Ace Lex یدونه کاملشو داره)
Yeah yeah
آره آره
Yeah yeah
آره آره
Mm, wasn’t me, mm
من نبودم
Yeah yeah
آره آره
And I know you’re not no good for me
و می دونم تو اصلا برام خوب نیستی
But you look so good to me
ولی خیلی برام زیبایی
I don’t need another broken heart or sleepless night
من یک قلب شکسته یا شب بدون خواب دیگه نیاز ندارم
God, please guide me right
خدا، لطفا من رو درست راهنمایی کن
She looks like the girl of my dreams, yeah, uh
اون شبیه دختر رؤیاهامه، آره، اوه
She looks like the girl of my
اون شبیه دخترِ
She looks like the girl of my
اون شبیه دخترِ
She looks like the girl of my dreams, yeah
اون شبیه دختر رؤیاهامه
She looks like the girl of my
اون شبیه دخترِ
She looks like the girl of my (okay)
اون شبیه دخترِ (اوکی)
Devil in a dress, angel in some Nike Airs
شیطان در یک لباس، فرشته با یک کفش Nike Air
I could’ve sworn I went to sleep and she was right here
می تونستم قسم بخورم به خواب رفتم و اون اینجا بود
Don’t know if I seen her in my dreams or my nightmares
نمی دونم که اونو تو رؤیاهام دیدم یا کابوس هام
Think it was my nightmares
فکر کنم کابوسهام بود
And I think I need your love, I don’t need no one selfish
و فکر کنم به عشقت نیاز دارم، من به هیچ آدم مغروری نیاز ندارم
Wonder if I give this girl my heart, could she help it?
در تعجبم که اگه قلبم رو به این دختر بدم، میتونه قبولش نکنه؟
And you know she’s an angel if you let her tell it
و می دونم اون یک فرشته س اگه بهش اجازه بدی اینو بگه
Baby hot as hell, she got kicked out of heaven
اون خیلی جذابه، از بهشت بیرون انداخته شده
You know I love them braces, them big lips, that red skin
می دونی عاشق جفتشونم، اون لب های درشت، اون پوست سرخ
You know I love the faces she make when we sexing
می دونی عاشق حالتهای صورتشم وقتی در حال رابطه جنسی هستیم
Can’t get her off my mind if I tried, my obsession
نمی تونستم اونو از ذهنم بیرون کنم اگه تلاش می کردم، وابستگی من
Block both her numbers, erased all our texts, yeah
جفت شماره هاش رو بلاک کردم، همه پیام هامون رو حذف کردم، آره
I know you’re not no good for me
می دونم تو اصلا برام خوب نیستی
But you look so good to me, yeah
ولی خیلی برام زیبایی، آره
I don’t need another broken heart or a sleepless night
من یک قلب شکسته یا شب بدون خواب دیگه نیاز ندارم
God, please guide me right
خدا، لطفا من رو درست راهنمایی کن
She looks like the girl of my dreams (Ace Lex got a full one)
اون شبیه دختر رؤیاهامه (Ace Lex یه دونه کاملشو داره)
You look like the girl of my
تو شبیه دخترِ
You look like the girl of my
تو شبیه دخترِ
I know you’re not no good for me
می دونم تو اصلا برام خوب نیستی
But you look so good to me, yeah
ولی خیلی برام زیبایی، آره
I don’t need another broken heart or sleepless night
من یک قلب شکسته یا شب بدون خواب دیگه نیاز ندارم
God, please guide me right
خدا، لطفا من رو درست راهنمایی کن
She looks like the girl of my dreams (Ace Lex got a full one)
اون شبیه دختر رؤیاهامه (Ace Lex یه دونه کاملشو داره)
You look like the girl of my
تو شبیه دخترِ
You look like the girl of my
تو شبیه دخترِ
She looks like the girl of my dreams
اون شبیه دختر رؤیاهامه

مترجم
Amir6554
1+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات