شنبه , ۴ بهمن ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Skillet – Save Me

This is the place that no one sees
این مکانیه که هیچ کس نمی بینه
I don’t like to show (I can’t help it)
من دوست ندارم نشون بدم(نمی تونم جلوش رو بگیرم)
This is the darkness over me
این تاریکی روی منه
It’s just the world I know (I can’t stand it)
این فقط جهانیه که می شناسم (نمی تونم جلوش مقاومت کنم)

Reachin’ for the light
در پی روشنایی
Reachin’ from inside
در پی از درون
Help me tonight
امشب کمکم کن

I’m closer to the edge tonight
امشب من به لبه نزدیکترم
I’m standin’ on the ledge, so why
من روی لبه ایستادم، پس چرا
Hold you, reach out your hand
وایستا، دستت رو دراز کن
To save (To save), to save me tonight
برای نجات (نجات)، امشب برای نجات من
I’m damaged if you dare tonight
من صدمه دیدم اگه امشب جرئت داری
It feels like no one cares, so why
انگار هیچ کس اهمیت نمیده، پس چرا
Can I come up for air?
می تونم استراحت کنم؟
To save (To save), just save me tonight
برای نجات (نجات)، فقط امشب من رو نجات بده
What are you waitin’ for?
منتظر چی هستی؟
Someone save me
یک نفر من رو نجات بده

Peel back the skin, exposed to you
پوسته را برگردان، در معرض خودت
Take pleasure in the pain (Please stop starin’)
هنگام درد لذت ببر (لطفا شروع کردن را تمام کن)
Tell me what I’m supposed to do
بهم بگو چیکار باید بکنم
It ain’t easy to open up this way (I can’t help it)
آسون نیست که اینطور سفره دلم رو باز کنم (نمی تونن جلوشو بگیرم)

Reachin’ for the light
در پی روشنایی
Reachin’ from inside
در پی از درون
Help me tonight
امسب کمکم کن

I’m closer to the edge tonight
امشب من به لبه نزدیکترم
I’m standing on the ledge, so why
من روی لبه ایستادم، پس چرا
Hold you, reach out your hand
وایستا، دستت رو دراز کن
To save (To save), to save me tonight
برای نجات (نجات)، امشب برای نجات من
I’m damaged if you dare (Tonight)
من صدمه دیدم اگه جرئت داری (امشب)
It feels like no one cares, so why
انگار هیچ کس اهمیت نمیده، پس چرا
Can I come up for air?
می تونم استراحت کنم؟
To save (To save), just save me
برای نجات (نجات)، فقط من رو نجات بده
What are you waiting for?
منتظر چی هستی؟
Someone save me
یک نفر من رو نجات بده

Reachin’ for the light
در پی روشنایی
Reachin’ from inside
در پی از درون
Help me tonight
امشب کمکم کن

I’m closer to the edge tonight
امشب من به لبه نزدیکترم
I’m standin’ on the ledge, so why
من روی لبه ایستادم، پس چرا
Hold you, reach out your hand
وایستا، دستت رو دراز کن
To save, to save me tonight
برای نجات، امشب برای نجات من
I’m damaged if you dare, tonight
من صدمه دیدم اگه جرئت داری، امشب
It feels like no one cares, so why
انگار هیچ کس اهمیت نمیده، پس چرا
Can I come up for air?
می تونم استراحت کنم؟
Just save (Just save), just save me tonight
فقط نجات بده (فقط نجات بده)، فقط امشب من رو نجات بده
I’m closer to the edge tonight
امشب من به لبه نزدیکترم
I’m standin’ on the ledge, so why
من روی لبه ایستادم، پس چرا
Hold you, reach out your hand
وایستا، دستت رو دراز کن
To save (To save), to save me
برای نجات (برای نجات)، برای نجات من
What are you waitin’ for?
منتظر چی هستی؟
Someone save me
یک نفر من رو نجات بده

مترجم
Amir6554
+3
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات