جمعه , ۷ آذر ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ The Strokes – Bad Decisions

Dropped down the lights, I’m sitting with you
نورها رو کم کردم, با تو نشسته ام
Moscow, 1972
موسکو، 1972
Always singin’ in my sleep
همیشه موقع خوابم می خونم
I will leave it in my dreams
اینو در رویاهایم رها می کنم

Oh, makin’ bad decisions
اوه، تصمیم های اشتباه گرفتن
Oh, makin’ bad decisions
تصمیم های اشتباه گرفتن
Making bad decisions for you
تصمیم های اشتباه گرفتن برای تو
Oh, makin’ bad decisions
اوه تصمیم های اشتباه گرفتن
Uh-oh, makin’ bad decisions
تصمیم های اشتباه گرفتن
Makin’ bad decisions for you
تصمیم های اشتباه گرفتن برای تو

Pick up your gun
اسلحه ت رو بردار
Put up those gloves
اون دستکش ها رو بگیر
Save us from harm
ما رو از صدمه نجات بده
Safe or alone
امن یا تنها

Oh baby, I hang on everything you say
اوه عزیزم،به پای تک تک حرفهات میشینم
I wanna write down every word
دلم میخواد هر کلمه رو بنویسم
But do me a favor when you come through
اما به من یک لطف کن وقتی که حرفات تموم شد
When I look around, don’t wanna see you
وقتی دور و برم رو می بینم، نمیخوام تو رو ببینم
I don’t take advice from fools
من از آدمای احمق نصیحت نمی گیرم
Never listenin’ to you
هیچوقت به تو گوش نمیدم

Oh, makin’ bad decisions
اوه،تصمیم های اشتباه گرفتن
Oh, makin’ bad decisions
تصمیم های اشتباه گرفتن
Making bad decisions with you
تصمیم های اشتباه گرفتن با تو
Oh, makin’ bad decisions
اوه تصمیم های اشتباه گرفتن
Uh-oh, makin’ bad decisions
تصمیم های اشتباه گرفتن
Makin’ bad decisions with you
تصمیم های اشتباه گرفتن با تو

Pick up your gun
اسلحه ت رو بردار
Put up those gloves
اون دستکش ها رو بگیر
Save us from harm
ما رو از صدمه نجات بده
Safe or alone
امن یا تنها

You, you didn’t listen to me
تو، تو به من گوش ندادی
But I, I didn’t listen to you
ولی من، من هم به تو گوش ندادم
I waited so long listening for
Something to work
مدت زیادی صبر کردم برای شنیدن چیزی که اثربخش باشد

I’m makin’ bad decisions
من دارم تصمیم های اشتباه می گیرم
Really, really bad decisions
تصمیم های واقعا اشتباه
I’m makin’ bad decisions
من دارم تصمیم های اشتباه می گیرم
On you, on you
برای تو، برای تو
Yeah, yeah
آره، آره
Yeah, yeah
آره، آره
Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh

I’m not gonna give a lot of credit
من تحسین زیادی نمی کنم
I don’t know how to use, how
نمیدونم چطور استفاده کنم،چطور
‘Cause I can’t, I can’t
چون نمی تونم، نمی تونم
I can’t, can’t make anymore
نمی تونم، دیگه از پسش برنمیام

ترجمه ارسالی از امیر

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات