سه شنبه , ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Thomas Rhett – Beer Can’t Fix

You’re all alone at a party, you wanna dance with somebody
‎تو توی یک پارتی تنهایی، می خوای با یکی برقصی
But you ain’t got a clue how to ask
‎ولی نمی دونی چطور درخواست کنی
You and your girl had a fight and now she’s sayin’ goodbye
‎تو و دوست دخترت یه دعوا داشتین و حالا اون داره خداحافظی می کنه
She ran upstairs and packed her bags
‎اون دویده طبقه بالا و وسایلش رو جمع کرده
It could be rainin’ on your perfect vacation
‎توی تعطیلات کاملت ممکنه بارون بیاد
You could be stressed about your work situation
‎می تونی درباره اوضاع کارت نگران باشی
Ain’t gotta listen to me, but all I’m sayin’
‎مجبور نیستی بهم گوش کنی، ولی همه چیزی که میگم اینه
Ain’t nothing that a beer can’t fix
‎هیچ چیزی وجود نداره که یه آبجو بتونه حلش کنه
Ain’t no pain it can’t wash away
‎هیچ دردی وجود نداره که بتونه از بین ببره
From the moment that it hits your lips
‎از لحظه ای که به لبانت می خوره
Makes those clouds look a little less gray
‎باعث میشه اون ابرها یه کم کمتر خاکستری دیده بشن
Oh, you could be lonely, or heartbroken
‎اوه، تو می تونی تنها، یا دل شکسته باشی
Or hungover from the night before
‎یا خمار از شب قبل
Turn that frown into a smile real quick
‎اون اخم رو فوراً به یک لبخند تبدیل کن
There ain’t nothing that a beer can’t fix
‎هیچ چیزی وجود نداره که یه آبجو بتونه حل کنه
You’re on a lake and you’re fishin’
‎تو لب برکه ای و داری ماهی گیری می کنی
It’s hot and all that you’re gettin’
‎هوا گرمه و همه چیزی که داری می گیری
Is a little nibble here and there
‎طعمه های کوچک اینجا و اونجائه
You’re sitttin’, watchin’ your team losin’ that championship ring
‎تو نشسته ای، داری تیمت رو تماشا می کنی که نبرد قهرمانی رو می بازه
And you’re feelin like life ain’t fair
‎و تو حس می کنی که زندگی عادلانه نیست
It could be rainin’ on your perfect vacation
‎توی تعطیلات کاملت ممکنه بارون بیاد
You could be stressed about your work situation
‎می تونی درباره اوضاع کارت نگران باشی
Ain’t gotta listen to me, but all I’m sayin’
‎مجبور نیستی بهم گوش کنی، ولی همه چیزی که میگم اینه
Ain’t nothing that a beer can’t fix
‎هیچ چیزی وجود نداره که یه آبجو بتونه حلش کنه
Ain’t no pain it can’t wash away
‎هیچ دردی وجود نداره که بتونه از بین ببره
From the moment that it hits your lips
‎از لحظه ای که به لبانت می خوره
Makes those clouds look a little less gray
‎باعث میشه اون ابرها یه کم کمتر خاکستری دیده بشن
Oh, you could be lonely, or heartbroken
‎اوه، تو می تونی تنها، یا دل شکسته باشی
Or hungover from the night before
‎یا خمار از شب قبل
Turn that frown into a smile real quick
‎اون اخم رو فوراً به یک لبخند تبدیل کن
There ain’t nothing that a beer can’t fix (yeehaw)
‎هیچ چیزی وجود نداره که یه آبجو بتونه حل کنه، آره
It could be rainin’ on your perfect vacation
‎توی تعطیلات کاملت ممکنه بارون بیاد
You could be stressed about your work situation
‎می تونی درباره اوضاع کارت نگران باشی
Ain’t gotta save it for no special occasion
مجبور نیستی برای موقعیت خاصی نگهش داری
Ain’t nothing that a beer can’t fix
‎هیچ چیزی وجود نداره که یه آبجو بتونه حلش کنه
Ain’t no pain it can’t wash away
‎هیچ دردی وجود نداره که بتونه از بین ببره
From the moment that it hits your lips
‎از لحظه ای که به لبانت می خوره
Makes those clouds look a little less gray
‎باعث میشه اون ابرها یه کم کمتر خاکستری دیده بشن
Oh, you could be lonely (lonely)
اوه، تو می تونی تنها باشی، تنها
Heartbroken (heartbroken)
دل شکسته، دل شکسته
Or hungover from the night before
یا خمار از شب قبل
Turn that frown into a smile real quick (so quick)
اون اخم رو فوراً به یک لبخند تبدیل کن، فوراً
It might take one or it might take six
می تونه یه بار یا شش بار بکشه
Drink it down, it’ll do the trick
بنوشش، کارشو انجام میده
Ain’t nothing that a beer can’t fix
هیچ چیزی وجود نداره که یه آبجو بتونه حل کنه

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات