سه شنبه , ۶ آبان ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Three Days Grace – Never Too Late

This world will never be
What I expected
این دنیا هیچوقت طوری که انتظار داشتم نمیشه
And if I don’t belong
و اگه من تعلق ندارم
Who would have guessed it?
کی می تونست حدسش بزنه؟
I will not leave alone
من تنهایی نمیرم
Everything that I own
هرچیزی که دارم
To make you feel like it’s not too late
تا باعث بشم حس کنی خیلی دیر نشده
It’s never too late
هیچوقت خیلی دیر نشه

Even if I say
حتی اگه بگم
It’ll be alright
اوضاع درست میشه
Still I hear you say
هنوز می شنوم که میگی
You want to end your life
میخوای به زندگیت پایان بدی
Now and again we try
حالا و دوباره ما تلاش می کنیم
To just stay alive
تا فقط زنده بمونیم
Maybe we’ll turn it all around
شاید ما اوضاع رو به کل تغییر بدیم
‘Cause it’s not too late
چون خیلی دیر نشده
It’s never too late
هیچوقت خیلی دیر نشده

No one will ever see
This side reflected
هیچکس هیچوقت این طرف منعکس شده رو نمیبینه
And if there’s something wrong
و اگه چیز اشتباهی وجود داره
Who would have guessed it?
کی می تونست حدسش بزنه؟
And I have left alone
و من تنها مانده ام
Everything that I own
هرچیزی که دارم
To make you feel like
تا باعث بشم حس کنی
It’s not too late
خیلی دیر نشده
It’s never too late
هیچوقت خیلی دیر نشده

Even if I say
حتی اگه بگم
It’ll be alright
اوضاع درست میشه
Still I hear you say
هنوز می شنوم که میگی
You want to end your life
میخوای به زندگیت پایان بدی
Now and again we try
حالا و دوباره ما تلاش می کنیم
To just stay alive
تا فقط زنده بمونیم
Maybe we’ll turn it all around
شاید ما اوضاع رو به کل تغییر بدیم
‘Cause it’s not too late
چون خیلی دیر نشده
It’s never too late
هیچوقت خیلی دیر نشده

The world we knew
دنیایی که ما می شناختیم
Won’t come back
بر نمی گردد
The time we’ve lost
زمانی که از دست دادیم
Can’t get it back
نمی تونیم پس بگیریم
The life we had
زندگی ای که داشتیم
Won’t be ours again
دوباره مال ما نمیشه

This world will never be
What I expected
این دنیا هیچوقت طوری که انتظار داشتم نمیشه
And if I don’t belong
و اگه تعلق ندارم

Even if I say
حتی اگه بگم
It’ll be alright
اوضاع درست میشه
Still I hear you say
هنوز می شنوم که میگی
You want to end your life
میخوای به زندگیت پایان بدی
Now and again we try
حالا و دوباره ما تلاش می کنیم
To just stay alive
تا فقط زنده بمونیم
Maybe we’ll turn it all around
شاید ما اوضاع رو به کل تغییر بدیم
‘Cause it’s not too late
چون خیلی دیر نشده
It’s never too late
هیچوقت خیلی دیر نشده
Maybe we’ll turn it all around
شاید ما اوضاع رو به کل تغییر بدیم
‘Cause it’s not too late
چون خیلی دیر نشده
It’s never too late (It’s never too late)
هیچوقت خیلی دیر نشده (هیچوقت خیلی دیر نشده)
It’s not too late
خیلی دیر نشده
It’s never too late
هیچوقت خیلی دیر نشده

مترجم
Amir6554
4+
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات