چهارشنبه , ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
هاست

متن و ترجمه آهنگ Trivium – Catastrophist

Who has the means to save us from ourselves?
کی می تونه که ما رو از خودمون نجات بده؟
To pull us from the vicious cycles feeding back again
که ما رو از چرخه های شروری که دوباره بازخورد می خورن بیرون بکشه

Consume and feed, degenerate
مصرف کردن و خوردن، تباه شدن
We damage just to liberate
ما آسیب می زنیم تا فقط آزاد کنیم
Bought and sold before we could even breathe
خریدیم و فروختیم قبل اینکه حتی نفس بکشیم

I feel like we’re falling
حس می کنم داریم سقوط می کنیم
A lifeline just out of our reach
طناب نجات خارج از دسترسه
I feel our collapsing
فروریختنمون رو حس می کنم
The arrogant numb to our needs
بی حسی متکبرانه به نیازهامون

You’re a catastrophe
تو یک مصیبتی
The one who’s come to devastate
همونی که برای ویران کردن اومد
Catastrophist
مصیبت آور
You stole our innocence
تو معصومیت ما رو دزدیدی
You’re a catastrophe
تو یک مصیبتی
The one who’s come to devastate
همونی که برای ویران کردن اومد
Catastrophist
مصیبت آور
We never had a chance
ما هیچوقت یک فرصت نداشتیم

How far along before we fade away?
چقدر مونده تا ما محو بشیم؟
So deeply out of focus, but it seems we never cared
عمیقا بدون تمرکزیم، ولی انگار هیچوقت اهمیت ندادیم
Deflect, deny, what flows inside
تحریف، انکار، در درونمون چه خبره
The poison springs internalize
چشمه های زهر در درونمون می وارد میشن
Bought and sold before we could even breathe
خریدیم و فروختیم قبل اینکه حتی نفس بکشیم

I feel like we’re falling
حس می کنم داریم سقوط می کنیم
A lifeline just out of our reach
طناب نجات خارج از دسترسمونه
I feel our collapsing
فروریختنمون رو حس می کنم
The arrogant numb to our needs
بی حسی متکبرانه به نیازهامون

You’re a catastrophe
تو یک مصیبتی
The one who’s come to devastate
همونی که برای ویران کردن اومد
Catastrophist
مصیبت آور
You stole our innocence
تو معصومیت ما رو دزدیدی
You’re a catastrophe
تو یک مصیبتی
The one who’s come to devastate
همونی که برای ویران کردن اومد
Catastrophist
مصیبت آور
We never had a chance
ما هیچوقت یک فرصت نداشتیم
Never had a chance
هیچوقت یک فرصت نداشتیم

Never had a chance
هیچوقت یک فرصت نداشتیم
Who has the means to save us from ourselves?
کی می تونه ما رو از خودمون نجات بده؟
To pull us from the vicious cycles feeding back again
که ما رو از چرخه های شروری که دوباره بارخورد می خورن بیرون بکشه
Feeding back again
دوباره بازخورد می خورن

The bringer of our devastation
آورنده ی ویرانی ما
You stole our innocence
تو معصومیت ما رو دزدیدی
Bringer of our devastation
آورنده ی ویرانی ما
It’s you, catastrophist
تویی، مصیبت آور

Consume and feed, degenerate
مصرف کردن و خوردن، تباه کردن
We damage just to liberate
ما آسیب می زنیم تا فقط آزاد کنیم
Deflect, deny, what flows inside
تحریف، انکار، در درونمون چه خبره
The poison springs internalize
چشمه های زهر در درونمون وارد میشن

I feel like we’re falling
حس می کنم داریم سقوط می کنیم
A lifeline just out of our reach
طناب نجات خارج از دسترسمونه
I feel our collapsing
فروریختنمون رو حس می کنم
The arrogant numb to our needs
بی حسی متکبرانه به نیازهامون

You’re a catastrophe
تو یک مصیبتی
The one who’s come to devastate
همونی که برای ویران کردن اومد
Catastrophist
مصیبت آور
You stole our innocence
تو معصومیت ما رو دزدیدی
We never had a chance
ما هیچوقت یک فرصت نداشتیم
You’re a catastrophe
تو یک مصیبتی
The one who’s come to devastate
همونی که برای ویران کردن اومد
Catastrophist
مصیبت آور
We never had a chance
ما هیچوقت یک فرصت نداشتیم
Never had a chance
هیچوقت یک فرصت نداشتیم

The bringer of our devastation
آورنده ی ویرانی ما
You stole our innocence
تو معصومیت ما رو دزدیدی
Bringer of our devastation
آورنده ی ویرانی ما
It’s you, catastrophist
تویی، مصیبت آور

مترجم
Amir6554
0
اشتراک
به من اطلاع بده
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات